Montag 19.08.2019

Klasse Pos Fach VFach VRaum VLehrer Name Mitteilung Art
05a 4. MA MA SPILPES
05a 5. MA MA SPILPES
05a 8. LZ LZ SPILPES
05a 9. GTS GTS SPILPES
05a 10. GTS GTS SPILPES
05c 5. MA MA GRUE
05d 6. EN EN MUEZ
06a 1. MA MA Auf 19.08. Mo 2. verschoben
06a 2. +MA (EN) MA FISB Von 19.08. Mo 1. verschoben
06d 1. MA MA Frei
06d 8. LZ LZ NOWKPES
06d 9. GTS GTS NOWKPES
06d 10. GTS GTS NOWKPES
07a 1. EN EN Frei
07a 6. GE GE Auf 20.08. Di 2. verschoben
07c 1. DE DE Frei
07c 2. DE DE SARI
07c 6. GE GE Frei
07d 1. GE GE Frei
07f 5. DE DE NOWKPES
07g 1. Ek Ek Auf 20.08. Di 4. verschoben
07g 4. DE DE NOWKPES
08c 2. Ch Ch SPILPES
08c 6. DE DE Frei
08d 1. EN EN Frei
08d 3. +D (Ph) D 221 SHOE
09c 2. DE DE 052 Raumänderung
09c 3. DE DE 052 Raumänderung
09c 4. MA MA 052 Raumänderung
09c 5. F F 052 Raumänderung
09d 2. EN EN 012 Raumänderung
09d 2. EN EN 012 Raumänderung
09d 5. F F 051 Raumänderung
09d 6. Sk Sk 052 Raumänderung
09d 6. F F 051 Raumänderung
09e 1. Ch Ch Auf 19.08. Mo 4. verschoben
09e 2. F F DS1 Raumänderung
09e 4. +Ch (MA) Ch CHS2 ZEEH Von 19.08. Mo 1. verschoben
09e 5. DE DE 152 Raumänderung
09e 6. DE DE 152 Raumänderung
09g 2. DE DE 219 Raumänderung
10a 6. MA MA Frei
10d 1. Ek Ek 209 Raumänderung
10d 3. +Ph (DE) Ph 152 KSP Von 19.08. Mo 6. verschoben
10d 6. Ph Ph Auf 19.08. Mo 3. verschoben
10f 4. +DE (EN) DE GALS Von 27.08. Di 1. verschoben
10g 1. EN EN EKS Raumänderung
10g 3. Ek Ek 203 Raumänderung
10g 4. Ph Ph DS1 STGM
10g 5. MA MA EKS Raumänderung
10g 6. Ch Ch Frei
11 3. en4 en4 Selbst
11 3. de4 de4 Selbst
11 3. ph4 ph4 Selbst
11 4. MA2 MA2 Selbst
11 4. g12 g12 EDV1 Raumänderung
11 4. skek22 skek22 NW2 Raumänderung
11 5. FR3 FR3 CHS3 Raumänderung
11 5. g13 g13 EDV2 Raumänderung
11 5. EN6 EN6 NW2 Raumänderung
11 5. DE3 DE3 NW1 Raumänderung
11 5. MA3 MA3 252 Raumänderung
11 5. EN3 EN3 Selbst
11 5. CH3 CH3 Selbst
12 1. ma2 ma2 EDV1 Raumänderung
12 1. es2 es2 152 Raumänderung
12 2. es2 es2 152 Raumänderung
12 2. ma2 ma2 EDV1 Raumänderung
12 3. LA3 LA3 252 Raumänderung
12 3. DE3 DE3 Selbst
12 3. FR6 FR6 Selbst
12 4. FR6 FR6 Selbst
12 4. DE3 DE3 Selbst
12 4. LA3 LA3 252 Raumänderung
12 5. CH1 CH1 CHS2 Raumänderung
12 5. PH1 PH1 PHS3 Raumänderung
12 6. PH1 PH1 PHS3 Raumänderung
12 6. CH1 CH1 BIS1 Raumänderung
13 1. MA1 MA1 102 Raumänderung
13 1. EN1 EN1 217 Raumänderung
13 1. SP1 SP1 051 Raumänderung
13 1. DE1 DE1 212 Raumänderung
13 1. SK1 SK1 252 Raumänderung
13 2. SK1 SK1 252 Raumänderung
13 2. SP1 SP1 051 Raumänderung
13 2. EN1 EN1 112
13 2. DE1 DE1 212 Raumänderung
13 2. MA1 MA1 018 Raumänderung
13 3. rk1 rk1 EDV2 Raumänderung
13 3. rk2 rk2 020 Raumänderung
13 3. ev2 ev2 051 Raumänderung
13 4. rk2 rk2 020 Raumänderung
13 4. rk1 rk1 EDV2 Raumänderung
13 4. ev2 ev2 051 Raumänderung
13 5. g12 g12 PHS1 Raumänderung
13 5. skek22 skek22 Selbst
13 5. MA2 MA2 Selbst
13 6. ma1 ma1 Selbst
BER 2. BER BER MONZ