Donnerstag 24.01.2019

Klasse Pos Vertretername Fach Raum Art Mitteilung
05a 1 MA 153 Frei GTS BIBL
05b 1 MA 210 Auf 24.01. Do 3 verschoben
05b 3 PLAG +MA (EK) 210 Von 24.01. Do 1 verschoben
05c 3 MAHL +MU (SP) +MUS3 (SPH3) Von 01.02. Fr 6 verschoben
05c 4 WIHL SP SPH3
05c 9 GUTT ENTDO 051
05c 10 GUTT AGDO1 051
05d 1 DE 253 Auf 21.01. Mo 2 verschoben
05d 2 GRUE +DE (MA) 253 Von 25.01. Fr 1 verschoben GTS BIBL
05e 1 DE 152 Auf 23.01. Mi 4 verschoben
05e 3 ECKPES +SP (BK) +SPH2 (BKS2)
05e 4 ECKPES +SP (BK) +SPH2 (BKS2)
05f 1 MU MUS3 Frei
05g 1 MA +014 (015) Raumänderung
05g 6 DE +014 (015) Raumänderung
05h 3 WOLF +EN (SP) +015 (SPH2, 113) Von 23.01. Mi 1 verschoben
05h 4 KUNZ +DE (SP) +152 (SPH2) Von 31.01. Do 6 verschoben
05h 6 DE 152 Auf 18.01. Fr 4 verschoben
06a 1 MU MUS2 Auf 23.01. Mi 2 verschoben
06b 6 MA 202 Frei
06d 1 FR 251 Frei
06e 1 FR 053 Frei
06e 6 KUNZ +DE (MA) 053 Von 01.02. Fr 6 verschoben
06e 8 DOMBOPES LZDO1 053
07a 2 DOMBOPES FR 101
07a 5 BAGR DE 101 Arbeitsauftrag
07a 6 DE 101 Frei
07c 1 MA 103 Auf 22.01. Di 3 verschoben
07c 5 WOLF +EN (GE) 103 Von 04.02. Mo 1 verschoben
07c 6 BI BIS1 Auf 23.01. Mi 4 verschoben
08b 1 CH NW2 Auf 24.01. Do 2 verschoben
08b 2 FRIT +CH (EN) +NW2 (213) Von 24.01. Do 1 verschoben
08b 3 SARI +DE (MA) 213 Von 24.01. Do 6 verschoben
08b 6 DE 213 Auf 24.01. Do 3 verschoben
08c 1 EN 216 Frei
08c 5 DOMBOPES +FR (MA) 216
08f 1 SPM SPH3 Frei
08f 2 ECKPES SPM SPH3
08g 1 SPM SPH3 Frei
08g 2 ECKPES SPM SPH3
09b 2 SRNR +EN (LA) 013 Von 24.01. Do 6 verschoben
09b 6 EN 013 Auf 24.01. Do 2 verschoben
09b 8 MA 013 Auf 21.01. Mo 1 verschoben
09d 8 SK 209 Auf 17.01. Do 3 verschoben
09c 4 MA +020 (014) Raumänderung
09e 2 CH +020 (CHS1) Raumänderung
09e 8 MU MUS1 Auf 23.01. Mi 5 verschoben
09g 6 GE 216 Frei
09g 6 EN EKS Von 23.01. Mi 6 verschoben
10a 2 SRBR +SK (BI) +012 (BIS2)
10a 3 CAST +DE (PH) +012 (PHS0) Von 24.01. Do 8 verschoben
10a 4 MUEZ +EN (MA) 012 Von 29.01. Di 1 verschoben
10a 8 DE 012 Auf 24.01. Do 3 verschoben
10b 1 MA 019 Frei
10b 2 MA 019 Frei
10c 1 MA 223 Frei
10c 2 SHAD +EK (MA) +EKS (223, 113) Von 29.01. Di 6 verschoben
10d 4 WASS +MU (PH) +MUS1 (PHS1) Von 29.01. Di 6 verschoben
10e 5 LIDR +PH (BI) BIS2
10e 6 CH NW2 Auf 23.01. Mi 5 verschoben
10f 1 HORN +DE (EK) 202 Von 24.01. Do 8 verschoben
10f 2 HORN +DE (GE) 202 Von 31.01. Do 8 verschoben
10f 3 SMTZ +CH (BI) +CHS2 (BIS0) Von 23.01. Mi 6 verschoben
10f 4 SMTZ +CH (BI) +CHS2 (BIS0) Von 30.01. Mi 6 verschoben
10f 8 DE 202 Auf 24.01. Do 1 verschoben
10h 4 WETZ +DE (EK) 219 Von 17.01. Do 8 verschoben
10h 5 WETZ +DE (BI) +219 (BIS1) Von 24.01. Do 8 verschoben
10h 8 DE 219 Auf 24.01. Do 5 verschoben
12 1 geo2 211 Selbst
12 2 bi5 NW2 Selbst
12 2 de5 DS1 Selbst
12 5 his4 222 Selbst
12 6 his4 222 Selbst
BER1 1 CHQ BER
BER 1 HOCK BER
BER 4 HELM BER